Ponad 20 mln skanów dostępnych w Szukaj w Archiwach

Miło nam poinformować, że dodaliśmy do serwisu Szukaj w Archiwach ponad 2 mln nowych skanów dokumentacji historycznej z zasobu archiwów państwowych. Tym samym łączna liczba dostępnych materiałów przekroczyła 20 mln.

Druga w tym roku aktualizacja serwisu przyniosła skany akt miasta Krakowa i Lublina oraz kolejnych akt stanu cywilnego z terenu obecnych województw: lubelskiego, małopolskiego, podlaskiego, wielkopolskiego oraz mazowieckiego, stanowiące bazę do badań nad historią rodzinną.

Wśród publikowanych materiałów znajdziemy takie perełki jak akt urodzenia Alfonsa Karnego (ur. 10 listopada 1910 r.), światowej sławy artysty rzeźbiarza, wielokrotnie wyróżnianego i nagradzanego. Był on laureatem między innymi: złotego medalu na Międzynarodowej Wystawie Sztuki Współczesnej w Brukseli w1934 r., orderu króla Belgii Leopolda II, nagrody Polskiej Akademii Umiejętności im. F. Jasieńskiego, a w 1935 r. przyznano mu nagrodę artystyczną miasta stołecznego Warszawy.

Akt urodzenia Alfonsa Karnego – Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Białymstoku

W ramach obecnej aktualizacji opublikowano także nowe skany dokumentów z zespołu Kataster Galicyjski, który znajduje się w zbiorach Archiwum Narodowego w Krakowie. Materiały te są źródłem dla badań gospodarczych, demograficznych i geograficznych (wykaz dodanych sygnatur znajduje się w załączniku).

Ciekawe materiały dotyczące historii najnowszej pochodzą z Archiwum Państwowego w Szczecinie. Zespół Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Szczecinie obejmuje skany dokumentów z lat 1948 -1990, są to między innymi materiały z posiedzeń plenarnych, uchwały, okólniki, instrukcje, wytyczne władz centralnych i wojewódzkich, referaty i wystąpienia członków Biura Politycznego i KC.

Zespół Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie obejmuje między innymi protokoły posiedzeń komisji rady (1950-1973), protokoły posiedzeń Komisji Odszkodowawczej, której zadaniem było świadczenie pomocy dla rodzin ofiar i osób rannych podczas walk ulicznych w grudniu 1970 r., sprawy osobowe radnych, interpelacje i postulaty.

Pierwsza strona Protokołu nr 1 Wojewódzkiej Rady Narodowej z dnia 25 maja 1950 roku.

Zarządzenie porządkowe Nr 50/721/70 PWRN w Szczecinie z dnia 17 grudnia 1970 r. w sprawie zapewnienia spokoju i porządku publicznego

Archiwum Państwowe w Lublinie opublikowało XIX wieczne materiały dotyczące dziejów szlachty – zespół Deputacja Szlachecka Guberni Lubelskiej. Składają się nań księgi genealogiczne zawierające wpisy szlachty, która wylegitymowała się szlachectwem lub uzyskała je na mocy ustawy z 1836 r. „Prawo o szlachectwie”. Wśród zachowanych wpisów znajdziemy informacje dotyczące szlachty zamieszkałej na terenie dawnej guberni lubelskiej oraz podlaskiej np. Aleksandra Świętochowskiego wybitego ideologa pozytywizmu. W księgach szlachty dziedzicznej przed ogłoszeniem prawa rejestrowano szlachtę rodową tzw. starą (np. wpis dotyczący potwierdzenia szlachectwa przez Kajetana Koźmiana pamiętnikarza), natomiast w księgach szlachty dziedzicznej po ogłoszeniu prawa z 1836 r. wpisywano nazwiska osób, które uzyskały szlachectwo na mocy ustawy tzw. nowa szlachta, ze względu na sprawowane stanowisko w służbie administracji państwowej lub też wojskowej.

Potwierdzenia szlachectwa przez Kajetana Koźmiana

 

W serwisie prezentujemy także dokumentację Rady Narodowej . Powołana w 1912 roku, miała pełnić funkcję moralnej przedstawicielki całego społeczeństwa polskiego w obrębie Rzeszy niemieckiej, obejmując swoją działalnością wszystkie dziedziny życia publicznego. Znajdziemy tam materiały dotyczące Komitetu Obrony Kresów Wschodnich oraz Zjazdu działaczy Górnego Śląska, regulamin wieców, raporty informacyjne na temat Śląska, księgę przychodów i rozchodów z okresu plebiscytu.

Głosuj za Polską

W czerwcu tego roku po raz pierwszy swoje zbiory upubliczniło Muzeum Narodowe w Krakowie. W serwisie zamieszczono Spuściznę Władysława Bartynowskiego , prawnika, urzędnika miasta Krakowa i Emilii Honoraty. Był wynalazcą metody reprodukowania numizmatów, zwanej potocznie bartynotypią. Wspólnie z Karolem Estreicherem zajmował się opracowaniem planu „Słownika biograficznego artystów polskich”. Jak na razie to jedyny zespół opublikowany przez Muzeum Narodowe w Krakowie – witamy w szukajwachiwach.pl i czekamy na nowe materiały!

Spuściznę Władysława Bartynowskiego

 

Serwis Szukaj w Archiwach, który stworzyło i rozwija Narodowe Archiwum Cyfrowe, jest największym źródłem dokumentacji historycznej dostępnym on-line. Obok aktów stanu cywilnego i ksiąg metrykalnych z tysięcy miejscowości w Polsce, ewidencji mieszkańców (m.in. Krakowa, Poznania i Łodzi) i archiwów rodowych, które stanowią podstawowe źródło informacji do badań nad historią rodzinną, w serwisie można zapoznać się m.in. z aktami miast, dokumentacją Rządu RP na uchodźstwie, Biura Odbudowy Stolicy, Rozgłośni Polskiej „Radia Wolna Europa” oraz dotyczącą hitlerowskich obozów koncentracyjnych i łódzkiego getta. Od czasu uruchomienia w 2009 r. serwis odwiedziło ponad 2 mln użytkowników. Codziennie korzysta z niego ok. 5 tys. osób.

Za nami kolejna edycja Dni Digitalizatora

Tegoroczne Dni Digitalizatora były w całości poświęcone cyfryzacji materiałów fotograficznych. W wydarzeniu wzięło udział ponad 70 osób zajmujących się w swej pracy digitalizacją.

Konferencję otworzył Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, dr Wojciech Woźniak. Następnie głos zabrali przedstawiciele archiwów państwowych oraz praktycy spoza sieci archiwalnej ‒ pracownicy muzeów, bibliotek i organizacji pozarządowych.

Prelegenci w swych wystąpieniach poruszyli zagadnienia związane z digitalizacją fotografii na różnego rodzaju nośnikach, włącznie z przygotowaniem konserwatorskim do procesu skanowania. Sporo uwagi poświęcono rozwiązaniom sprzętowym umożliwiającym wytwarzanie kopii cyfrowanych w najwyższej jakości. Swoimi doświadczeniami podzielili się pracownicy Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego, Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, Muzeum Historycznego miasta Krakowa, Fundacji Archeologia Fotografii oraz ‒ organizatorzy spotkania ‒ przedstawiciele Narodowego Archiwum Cyfrowego. Nie zabrakło tematów ściśle związanych ze specyfiką pracy w archiwum państwowym ‒ omówiono między innymi problemy z opracowywaniem fotografii wchodzących w skład dokumentacji aktowej oraz zagadnienia związane z przejmowaniem i udostępnianiem zdjęć i skanów w obliczu przepisów ustaw o prawie autorskim i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.

Zaprezentowano również nowy moduł w Zintegrowanym Systemie Informacji Archiwalnej służący do inwentaryzacji fotografii. Na zakończenie pokazano jakie nowe możliwości identyfikacji fotografii daje digitalizacja, a przede wszystkim jej produkty, czyli cyfrowe odwzorowania materiałów fotograficznych.

Wszystkim obecnym, zarówno prelegentom, jak i publiczności, dziękujemy za przybycie.

Zapraszamy za rok!

Fot. Mateusz Bolesta

Informacja/ информация

W związku z licznymi prośbami odnośnie wykonania kwerend dotyczących osób zamieszkałych w granicach dawnej Rzeczypospolitej informujemy, że księgi metrykalne z terenów przedwojennej Małopolski Wschodniej i Wołynia, umownie nazywane zabużańskimi, znajdują się w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych
ul. Długa 7, PL 00-263 Warszawa
tel. +48 22 831 54 91 do 93
fax. +48 22 831 16 08
e-mail:sekretariat@agad.gov.pl
Więcej informacji


 

В связи с многочисленными просьбами относительно составления информационных запросов по поводу людей, проживающих на территории бывшей Речи Посполитой сообщаем, что метрические книги довоенной Восточной Малой Польши и Волыня, условно называемые Забужьем, находятся во владении Главного Архива Древних Актов.
Ул. Длуга 7, 00-263 Варшава
тел. +48 22 831 54 91, +48 22 831 54 92, +48 22 831 54 93
факс. +48 22 831 16 08
e-mail:sekretariat@agad.gov.pl
Болееподробноповебсайту

Zachowanie cyfrowego dziedzictwa archiwalnego

II Konferencja
Zachowanie cyfrowego dziedzictwa archiwalnego
Kraków 23-24 czerwca 2016

W 2015 roku NAC we współpracy z UMK zorganizowało pierwszą konferencję pod hasłem Zachowanie cyfrowego dziedzictwa archiwalnego. Podczas tego spotkania staraliśmy się zdefiniować główne problemy w sferze dokumentacji elektronicznej gromadzonej w archiwach. Zdaliśmy sobie sprawę, że gromadzenie cyfrowych zasobów archiwalnych nie jest kwestią przyszłości, ale tematem jak najbardziej aktualnym i zjawiskiem, które zachodzi na naszych oczach. Idąc za tą refleksją, drugą konferencję zdecydowaliśmy się poświęcić przeglądowi aktualnych i planowanych praktyk związanych z przejmowaniem, przechowywaniem, opracowaniem i udostępnianiem dokumentacji elektronicznej. Chcemy, aby to spotkanie było okazją do zaprezentowania praktycznych rozwiązań – ale też faktycznych problemów, z którymi stykają się archiwiści w kontekście dokumentacji elektronicznej.

Program


 

Dzień 1

23 czerwca 2016 r. 

1. Otwarcie 9-9.10

 • 9.10-9.35 wykład otwierający dr hab. Waldemar Chorążyczewski prof. UMK (UMK), Teoria archiwalna jako refleksja spajająca naukę o dziedzinie archiwalnej

2. Sesja 1 Teoria archiwalna a dokument elektroniczny (wystąpienie 15-20 minut, po wystąpieniu dyskusja)

 • 9.35-10.00 dr. hab. Wiesław Nowosad (UMK) NOMA a dokument elektroniczny
 • 10.00-10.25 Robert Górski, Bartosz Nowożycki (NDAP) Amerykańska terminologia dot. dokumentacji elektronicznej
 • 10.25-10.50 dr hab. Rafał Galuba (UAM), Aspekty prawne i terminologiczne zarządzania dokumentacją i materiałami archiwalnymi w postaci elektronicznej
 • 10.50-11.15 dr Marek Konstankiewicz, (UMCS), Archiwalia prywatne mające postać cyfrową w regulacjach prawa polskiego

3. przerwa kawowa 11.15-11.30

4. Sesja 2 – Projekty krajowe i zagraniczne – przegląd inicjatyw

 • 11.30-11.55 Barbara Bielaszka (UP), Cyfrowe dziedzictwo Tarnowa – digitalizacja tarnowskich zbiorów archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych
 • 11.55-12.20 dr Tomasz Traczyk, dr Grzegorz Płoszajski (PW) Doświadczenia płynące z projektu Cyfrowego Repozytorium Dokumentów CREDO
 • 12.20-12.45 Projekt ADE (NDAP) [oczekuje na potwierdzenie]
 • 12.45-13.10 Sebastian Czerniak (MC) Archiwizacja rejestrów państwowych na przykładzie zbioru PESEL
 • 13.10-13.35 Andrzej Anisimowicz (NAC), Projekt E-ARK – cele i aktualny stan prac
 • 13.35-14.00 Grzegorz Myrda (IH PAN), Aplikacja do opracowywania historycznych rękopisów

5. przerwa obiadowa 14.00-15.15
(Organizatorzy zapewniają posiłek referentom konferencji)

6. Sesja 3 – Doświadczenia archiwów w przejmowaniu ewidencjonowaniu i opracowaniu dokumentacji elektronicznej

 • 15.15-15.40 Wojciech Sawicki (IPN), Bazy danych Służby Bezpieczeństwa
 • 15.40-16.05 Andrzej Pieczunko (IPN), Migracja danych cyfrowych służb ochrony państwa do systemu informacji archiwalnej IPN. Wyciąg z dziennika doświadczeń projektu “Cyfrowe Archiwum”
 • 16.05-17.25 Panel: Dokumentacja elektroniczna w zasobach archiwów państwowych
 • Archiwum Państwowe w Warszawie, Arkadiusz Węgierak
 • Archiwum Akt Nowych, dr Adam Dąbrowski
 • Archiwum Państwowe w Suwałkach, Sławomir Filipowicz
 • Archiwum Państwowe w Szczecinie, Michał Knitter
 • Archiwum Państwowe w Płocku, Jarosław Jóźwiak
 • Archiwum Państwowe w Poznaniu, Michał Seredyński
 • Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, Szymon Różyński
 • Archiwum Narodowe w Krakowie, Sylwester Rękas

7. przerwa kawowa 17.25-17.40

8. Sesja 4 Zarządzanie dokumentacją elektroniczną w kancelarii i w archiwum

 • 17.40-18.05 Jarosław Orszulak (UW Kraków), Archiwum zakładowe urzędu w rzeczywistości EZD
 • 18.05-18.30 dr Dorota Drzewiecka, Tomasz Karaś (UP), Dokumentacja tradycyjna i elektroniczna. Z doświadczeń przy wdrażaniu systemu SEOD w Urzędzie Miasta Krakowa
 • 18.30-18.55 Robert Stępień (UMCS), Doświadczenia Archiwum Narodowego w Londynie w ramach zarządzania dokumentacją elektroniczną podmiotów publicznych

 

Dzień 2

24 czerwca 2016 r.

1. Sesja 5 Archiwizacja Internetu

 • 9.00-9.25 dr Agnieszka Długosz-Pysz Uniwersytet Jagielloński Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Problematyka archiwizacji Internetu w świetle publikacji naukowych z lat 2011-2015
 • 9.25-9.50 Marcin Wilkowski (UW), Archiving of experience? Performatywne archiwa zbiorów cyfrowych i ich ograniczenia
 • 9.50-10.15 Marcin Rdzak, Uniwersytet Papieski JPII, Jak się to robi na Zachodzie? Środowisko instytucji archiwizujących strony internetowe w świetle Web Archiving Environmental Scan
 • 10.15-10.40 dr Agnieszka Rosa (UMK), Wartościowanie zasobów Internetu – z jakich metod gromadzenia i kryteriów doboru mogą korzystać archiwa?

2. przerwa kawowa 10.40-10.55

 

3. 10.55-12.55 Prezentacje wyników badań studentów i doktorantów UMK i UP cz. 1 (po 15 minut w tym pytania)

 

 •  Paweł Łukasiewicz (UP), Stan archiwizacji internetu w Polsce na przykładzie portali internetowych, stron Urzędu Miasta Krakowa, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Polskiej Akademii Nauk i Archiwum Narodowego w Krakowie
 • Bartłomiej Konopa (UMK) Archiwalny opis witryn internetowych – próba stworzenia modelu
 • Konrad Obrzud (UP), Wybrane metody archiwizacji stron WWW
 • Marta Ruczyńska (UMK) “Blogosfera – co internetowe pamiętniki mogą powiedzieć przyszłym pokoleniom i czy należy je archiwizować?”
 • Piotr Bewicz (UMK) „Social history w social mediach”
 • Celina Dembicka, Maria Strulak (UMK), Systemy teleinformatyczne w urzędach administracji publicznej wybranych powiatów
 • Wioletta Smosna (UP), Od głównej spisowni do SEOD czyli organizacja i funkcjonowanie Referatu Archiwum Urzędu Miasta Krakowa;

 

4. przerwa obiadowa 13.00-14.15
(Organizatorzy zapewniają posiłek referentom konferencji)

5. 14.15-16.15 Prezentacje wyników badań studentów i doktorantów UMK i UP cz. 2
 • Klaudia Skibińska, Weronika Rapacz (UP), Wrota Małopolski – platforma promocyjna regionu
 • Hadrian Ciechanowski (UMK), Aplikacja Źródło jako narzędzie w procesie archiwotwórczym w Systemie Rejestrów Państwowych
 • Piotr Czekaj (UMK): „Proces przechowywania i opracowywania e-faktury”
 • Artur Wójtowicz (UMK):, Dokument elektroniczny w stowarzyszeniu i fundacji na przykładzie Towarzystwa Miłośników Torunia „ToMiTo”
 • Magdalena Wiśniewska (UMK):, Cyfrowe Archiwum Łodzian Miastograf.pl – raport z badania terenowego
 • Paulina Wierzba, Maria Woszczek (UP), Standardy jakości zapisu danych w wybranych cyfrowych archiwach społecznych i ośrodkach dokumentacyjnych.
 • Marta Różyńska, Monika Weiss (UMK), Korespondencja elektroniczna jako część spuścizn
 • Monika Cołbecka (UMK), Baza danych prac dyplomowych z zakresu tak zwanej archiwistyki cyfrowej
 • Julia Piwowarczyk (UP), SEKAP – System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

6. 16.15-16.30 Podsumowanie i zakończenie konferencji

miejsce obrad:
UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
ul. Podchorążych 2
Audytorium im. Prof. Wincentego Danka

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie konferencji

Kontakt: cyfrowe2016@nac.gov.pl

 

Obchody Międzynarodowego Dnia Archiwów w NAC

Narodowe Archiwum Cyfrowe w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Archiwów weźmie udział w VII Warszawskim Pikniku Archiwalnym, organizowanym przez Polską Akademię Nauk. Spotkanie odbędzie się 11 czerwca br. w Pałacu Staszica w godz. 10.30-16.30.

Hasłem tegorocznego Pikniku są – między innymi – kobiety zasłużone dla stolicy. W związku z tym Łukasz Karolewski z NAC przedstawi sylwetkę i twórczość fotograficzną Grażyny Rutowskiej, dziennikarki i fotoreporterki, od początku kariery związanej z Warszawą. Rutowska pracowała dla redakcji “Dziennika Ludowego” i “Zielonego Sztandaru”, dokumentując peerelowską rzeczywistość. W czasie prezentacji będzie można wziąć udział w zabawie i wygrać album z fotografiami Grażyny Rutowskiej wydany przez Narodowe Archiwum Cyfrowe!

Międzynarodowy Dzień Archiwów został ustanowiony podczas 16. Międzynarodowego Kongresu Archiwów w Kuala Lumpur na pamiątkę utworzenia Międzynarodowej Rady Archiwów 9 czerwca 1948 r. w Paryżu. MRA jest organizacją pozarządową, której zadaniem jest m.in. rozwój i ułatwienie dostępu do światowych zasobów archiwalnych. Obecnie Rada zrzesza około 1400 instytucji ze 199 krajów świata. Tego dnia archiwa na całym świecie przypominają o swojej misji i znaczeniu dla zbiorowej pamięci narodów i społeczeństw.

Digitalizatorzy w archiwach państwowych!

Informujemy, że uruchomiona została rejestracja uczestników tegorocznej edycji Dni Digitalizatora. Do wszystkich archiwów państwowych przesłano pismo przewodnie wraz z programem konferencji, informacjami praktycznymi oraz formularzem zgłoszenia udziału w konferencji.

W celu zarejestrowania reprezentantów archiwum  prosimy o wypełnienie wskazanego formularza i odesłanie kopii na adres: malgorzata.koltun@nac.gov.pl do dnia 6 czerwca br.

Wszelkich informacji udziela koordynator spotkania, Pani Małgorzata Kołtun, Kierownik Sekcji Digitalizacji Materiałów Audiowizualnych w Oddziale Digitalizacji, pod numerem telefonu 22-572-16-24 lub adresem mailowym: malgorzata.koltun@nac.gov.pl .

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników archiwów państwowych zajmujących się digitalizacją do udziału w konferencji! Uwaga: liczba miejsc ograniczona.

Do pobrania:NAC wspiera rozwój szkół i placówek oświatowych!

Narodowe Archiwum Cyfrowe wpisane zostało do Katalogu instytucji wspomagających rozwój szkół i placówek oświatowych w powiecie ełckim.

Katalog zawiera zbiór informacji o placówkach, z którymi współpraca otwiera dostęp do cennych zasobów edukacyjnych, skutkuje wprowadzeniem nowych rozwiązań i dobrych praktyk.

Mamy nadzieję, że nasze zbiory spotkają się z zainteresowaniem nauczycieli i uznaniem uczniów!

certyfikat bis

 

Dni Digitalizatora

W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych Narodowe Archiwum Cyfrowe organizuje Dni Digitalizatora, czyli spotkanie pracowników archiwów państwowych mających w swej codziennej pracy do czynienia z digitalizacją materiałów archiwalnych.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest digitalizacja materiałów fotograficznych. Będzie to zatem okazja do wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu konserwacji, przygotowania do digitalizacji, doboru sprzętu do obsługi procesu cyfryzacji i prowadzenia projektów digitalizacyjnych fotografii na różnego rodzaju nośnikach.

Kiedy?

20-21.06.2016

Gdzie?

Sala konferencyjna 1Piętro
ul. Foksal 11
lokal 30
00-372 Warszawa

Uwaga!

W dniu 30.05 br. uruchomiona zostanie rejestracja uczestników konferencji. Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników archiwów państwowych zajmujących się digitalizacją do udziału.

DDAY_2015_samo_logo-300x241@2x

Wizyta gości z Ukrainy

W środę, 23 maja gościliśmy w NAC Panią Annę Aleksiejenko – Naczelnika Wydziału Udostępniania Informacji Dokumentów Centralnego Archiwum Dokumentacji Naukowo-Technicznej Ukrainy, Pana Jurija Kowtaniuka – Dyrektora Centralnego Państwowego Archiwum Elektronicznego Ukrainy, Panią Tatianę Jemielianową – Zastępcę Dyrektora Centralnego Państwowego Archiwum Audiowizualnego oraz Pana Oleksandera Garanina – Dyrektora Ukraińskiego Instytutu Naukowo-Badawczego Archiwistyki i Dokumentoznawstwa.

Celem wizyty było zacieśnienie współpracy polsko – ukraińskiej, zapoznanie z bieżącą działalnością archiwów w Polsce oraz wyzwaniami, które obecnie przed nimi stoją.

Podczas wizyty goście zapoznali się ze strukturą archiwum oraz narzędziami informatycznymi tworzonymi i wykorzystywanymi w NAC oraz pozostałych archiwach państwowych. Z dużym zainteresowaniem odebrano wystąpienie Macieja Zdunka, kierownika Oddziału Informacji i Zasobów Cyfrowych na temat Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej oraz serwisu Szukaj w Archiwach. Następnie goście odwiedzili Oddział Digitalizacji, gdzie zaprezentowano im wykorzystywany sprzęt oraz zapoznano ze stosowanymi standardami digitalizacji. Wizytę zakończyło spotkanie z archiwistami Oddziału Zbiorów Fotograficznych, którzy opowiedzieli o swojej pracy oraz zaprezentowali opis fotografii w systemie ZoSIA.

W czasie spotkania pojawiło się wiele bardzo konkretnych pytań i problemów, z którymi zmagają się pracownicy archiwów na Ukrainie. Mamy nadzieję, że wizyta zaowocuje dalszą wymianą doświadczeń.

“Warszawa lata 80.”

Publikacja jest kolejną po książce „Warszawa lata 70.” pozycją z cyklu FOTO RETRO. Seria jest efektem współpracy Narodowego Archiwum Cyfrowego z wydawnictwem BOSZ. Większość zdjęć zaprezentowanych w albumie pochodzi z naszych zbiorów. Celem cyklu jest odświeżenie pamięci Polaków i prezentacja historii w atrakcyjnej graficznie formie. Burzliwa dekada przed upadkiem komunizmu uchwycona w serii unikalnych fotografii. Album „Warszawa lata 80.” to intrygująca opowieść o karnawale „Solidarności”, groteskowej codzienności PRL-u i narodzinach nowego ustroju.

Warszawa_lata_80_BOSZ

Lata 80. przynoszą zmierzch wielkich inwestycji epoki Gierka, pustki w domach towarowych i nieznośny marazm życia. Eksplozja społecznego buntu zatrzymana przez czołgi i milicyjne kordony nadały tej epoce widoczną na fotografiach twarz nadziei zmieszanej z rezygnacją. Stałym elementem warszawskiego krajobrazu stały się kilkudziesięciometrowe kolejki przed Pasażem Śródmiejskim i półdzikie kiermasze pod Pałacem Kultury.

Album „Warszawa lata 80.” w kilku rozdziałach zbiera zdjęcia ukazujące najbardziej przełomowe wydarzenia dekady agonii komunizmu. Lech Wałęsa triumfujący po legalizacji „Solidarności” i wielki afisz „Człowieka z żelaza” na Placu Konstytucji stanowią symbole obywatelskiego odrodzenia. Stan wojenny wychodzi na ulice w postaci czołgów pod kinem Moskwa, powietrza dusznego od gazu łzawiącego i rozsypanych przez opozycjonistów ulotek. Setki tysięcy Polaków na wizytach Jana Pawła II stanowią dowód niegasnącej nadziei na dobre zmiany. Album zamykają fotografie pokazujące upadek komunizmu, zwieńczony zburzeniem pomnika Feliksa Dzierżyńskiego, w którego miejscu stoi dziś monument Juliusza Słowackiego.

„Nie musiałabym opisywać nic poza moją kamienicą, żeby oddać atmosferę warszawy lat 80. Już samo powstanie „Solidarności” zacieśniło sąsiedzką więź, wychodziliśmy razem na demonstracje, pilnowaliśmy wzajemnie swoich dzieci. wszystko w tym czasie było inne, bo tworzyło się to poczucie wspólnoty – to MY – za którym dzisiaj tak często tęsknimy” – pisze w przedmowie do albumu Joanna Szczepkowska.

1 35 36 37 38 39 42