Poszukujemy pracownika na stanowisko: księgowa / księgowy

Ogłoszenie w sprawie zatrudnienia : księgowa / księgowy

 

Informujemy, że w związku z rozpoczęciem prac Projektu – „Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA”, współfinansowanego ze środków europejskich

Planujemy zatrudnienie na stanowisko: księgowej / księgowego,

1 etat; umowa na czas określony, czas trwania projektu.

Osoba na tym stanowisku będzie brała czynny udział w pracach związanych prowadzeniem i rozliczaniem Projektu.

 

 Podstawowe zadania to:

 • Prace nad zmianą Polityki Rachunkowości dotyczące POPC;
 • Stworzenie planu kont i wydzielenie ich w systemie, nadzorowanie i koordynowanie przebiegu procesów z tym związanych w programie PROGMAN;
 • Zarządzanie projektem realizowanym przez NAC na podstawie umów o finansowanie w szczególności tworzenie procedur projektowych i koordynowanie realizacji projektu w zakresie wydatkowania środków;
 • Korespondencja ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w realizację Projektu.

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe (potwierdzone kopią dokumentu);
 • Aktualna wiedza z zakresu korzystania z funduszy unijnych, a w szczególności POPC;
 • Biegłe posługiwanie się Outlook, PowerPoint, Excel, Word, PROGMAN Finanse;
 • Umiejętność biznesowego, analitycznego myślenia;
 • Własna inicjatywa, zaangażowanie.

Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość Ustawy o Finansach Publicznych;
 • Dobra znajomość języka angielskiego (potwierdzenie w aplikacji kopią dokumentu).

 

Aplikacje prosimy składać do dnia 11-09-2018

Adres: Narodowe Archiwum Cyfrowe ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa

Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrzone, decyduje data wpływu do NAC.

Oferty można składać osobiście w siedzibie NAC, pokój 206, ( II piętro), w godzinach 8-16 oraz listownie z dopiskiem

na kopercie “P_ZoSIA_3/2018”.

Wymagane jest złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie http://www.nac.gov.pl/praca

Oświadczenia, a także CV i list motywacyjny, muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

Daty skrajne przy spełnianiu wymogu stażu pracy nie mogą budzić wątpliwości.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z kandydatami, którzy spełniają wymagania formalne (drogą elektroniczną lub telefonicznie).

Przewidujemy przeprowadzenie testu wiedzy i umiejętności, wynik testu decyduje o uczestnictwie w dalszym etapie rekrutacji, tj. rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 

 

 

1,6 mln nowych skanów!

W dniu 12 stycznia zaktualizowaliśmy serwis szukajwarchiwach.pl o nowe opisy i skany. Zostało dodanych ok. 1,6 mln skanów. Udostępnione materiały pochodzą z archiwów państwowych w Lublinie, Kraśniku, Opolu, Poznaniu, Koninie, Siedlcach, Szczecinie i Warszawie.

Obecnie w systemie znajduje się prawie 23 mln skanów i ponad 4,3 mln opisów jednostek archiwalnych.

Zachęcamy do korzystania!

Pobierz listę opublikowanych materiałów.