Stanowisko do spraw kształtowania narodowego zasobu archiwalnego

Stanowisko do spraw kształtowania narodowego zasobu archiwalnego

Zadania:

  1. rozpoznawanie wśród jednostek organizacyjnych, zgodnie z właściwością Archiwum, potencjalnych wytwórców materiałów archiwalnych wchodzących do państwowego zasobu archiwalnego, przeprowadzanie ekspertyz i przedstawianie ich wyników wraz z opinią komisji archiwalnej oceny dokumentacji i Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych,
  2. prowadzenie ewidencji jednostek organizacyjnych wytwarzających materiały archiwalne znajdujących się we właściwości Archiwum,
  3. określanie w porozumieniu z kierownikami jednostek organizacyjnych instrukcji kancelaryjnych, jednolitych rzeczowych wykazów akt, kwalifikatorów dokumentacji i instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub składnic akt,
  4. przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w zakresie kontroli postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną, wydawanie zaleceń pokontrolnych i sprawdzanie ich realizacji,
  5. wydawanie zgód na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,
  6. przeprowadzanie ekspertyz archiwalnych dokumentacji,
  7. koordynowanie działań Archiwum związanych z postępowaniem z dokumentacją jednostek organizacyjnych, których działalność ustała,
  8. wyjaśnianie możliwości naruszenia prawa w zakresie postępowania z dokumentacją,
  9. udzielanie eksperckiego wsparcia działającym w zakresie swojej właściwości archiwom państwowym w czynnościach z zakresu kształtowania narodowego zasobu archiwalnego, w szczególności w odniesieniu do dokumentacji fotograficznej i audiowizualnej,
  10. nadzór nad prawidłowością przygotowania i przekazywania materiałów archiwalnych do Archiwum.

 

Kontakt:

Maciej Parzniewski
tel.: 22 572 16 33
e-mail: maciej.parzniewski@nac.gov.pl