Dział administracyjno-gospodarczy

Dział administracyjno-gospodarczy

Zadania:

 1. obsługa administracyjno-gospodarcza Archiwum, w tym:
  a) prowadzenie całokształtu spraw związanych z administrowaniem i utrzymywaniem w należytym stanie użytkowanych pomieszczeń, w tym utrzymanie porządku i czystości,
  b) prowadzenie ewidencji środków trwałych, przedmiotów nietrwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz przeprowadzanie ich okresowych inwentaryzacji,
  c) opracowanie planów remontów, koordynacja prac remontowych, organizowanie wykonawstwa na planowane roboty remontowe, w tym przygotowywanie umów,
  d) nadzór nad bieżącą konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń,
  e) obsługa transportowa Archiwum i dbałość o należyty stan techniczny posiadanych środków transportu,
  f) zakup sprzętu i materiałów dla prawidłowego funkcjonowania poszczególnych komórek organizacyjnych;
 2. obsługa kancelaryjna Archiwum, w tym:
  a) przyjmowanie, rejestrowanie i przekazywanie korespondencji Archiwum,
  b) przygotowywanie i rejestrowanie korespondencji do wysyłania i jej ekspedycja,
  c) sekretarska obsługa dyrekcji w zakresie ustalonym przez dyrektora,
  d) przyjmowanie interesantów i udzielanie im informacji, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych,
  e) prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznych i wewnętrznych,
  f) prowadzenie rejestru zarządzeń wewnętrznych,
  g) obsługa organizacyjno-techniczna Kolegium;
 3. współudział w analizowaniu możliwości uczestniczenia Archiwum w projektach finansowanych ze źródeł Unii Europejskiej i programów operacyjnych ministerstw oraz przygotowywanie dokumentacji w tym zakresie,
 4. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych w ramach prowadzonych postępowań przetargowych prowadzonych przez Archiwum,
 5. prowadzenie klasyfikacji wydatków strukturalnych w Archiwum,
 6. prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 7. wykonywanie zadań z zakresu udostępniania informacji publicznej, w szczególności redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej,
 8. prowadzenie archiwum zakładowego Archiwum.

 

Kontakt:

Iwona Cierzuch (p.o. kierownik)
e-mail: iwona.cierzuch[at]nac.gov.pl
tel.: 22 572 16 08