Oddział I projektowania i rozwoju systemów IT

Oddział I projektowania i rozwoju systemów IT

Zadania:

 • realizowane przez Sekcję zarządzania projektami IT:
 1. prowadzenie prac projektowych nad oprogramowaniem i systemami teleinformatycznymi dla potrzeb archiwów państwowych, służącymi do gromadzenia, przechowywania, ewidencjonowania, opracowywania, udostępniania informacji o zasobie i kopii cyfrowych materiałów archiwalnych w Internecie,
 2. prowadzenie wdrożeń systemów teleinformatycznych w instytucjach wskazanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych oraz szkoleń z zakresu użytkowania tych systemów,
 3. bieżąca obsługa użytkowników systemów utrzymywanych przez Archiwum w zakresie wsparcia technicznego, w tym obsługa zapytań użytkowników, generowanie certyfikatów dostępu,
 4. koordynacja prac programistycznych i administracyjnych związanych z aktualizacją i rozbudową systemów teleinformatycznych służących do ewidencjonowania i inwentaryzacji danych o materiałach archiwalnych oraz ich udostępniania w Internecie,
 5. gromadzenie, przechowywanie i ewidencjonowanie zbiorów danych zamieszczonych w Internecie i uznanych za materiały archiwalne, wytwarzanych w szczególności przez podmioty uprawnione do korzystania z domeny gov.pl, oraz zbiorów danych o ustalonej i zdefiniowanej strukturze, w tym rejestrów publicznych,
 6. opracowywanie nowych, wdrażanie lub adaptacja istniejących, otwartych standardów archiwalnych i standardów długoterminowego przechowywania danych w postaci cyfrowej,
 7. opracowywanie projektów standardów ewidencjonowania i opracowania materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej.
 • realizowane przez Sekcję programowania systemów IT:
 1. tworzenie, utrzymywanie, aktualizacja i wdrażanie oprogramowania i systemów teleinformatycznych dla potrzeb gromadzenia, przechowywania, ewidencjonowania, opracowania i udostępniania materiałów archiwalnych,
 2. budowa i rozwój serwisów internetowych Archiwum,
 3. bieżący nadzór nad poprawnością funkcjonowania aplikacji i systemów budowanych w Archiwum,
 4. współpraca z Oddziałem II utrzymania i rozwoju infrastruktury IT oraz Oddziałem III zabezpieczania zasobu archiwalnego w zakresie budowy aplikacji i systemów teleinformatycznych.

 

Kontakt:

Maciej Zdunek (kierownik oddziału)
e-mail: maciej.zdunek[at]nac.gov.pl
tel.: 22 572 16 04

Justyna Soliwoda (kierownik sekcji zarządzania projektami IT)
e-mail: justyna.soliwoda[at]nac.gov.pl

Piotr Kunicki (kierownik sekcji programowania systemów IT)
e-mail: piotr.kunicki[at]nac.gov.pl