Szkolenia

Szkolenia

W ramach realizacji funkcji Centrum Kompetencji ds. digitalizacji materiałów archiwalnych Narodowe Archiwum Cyfrowe prowadzi bezpłatne, dwudniowe szkolenia w poniższym zakresie, skierowane do pracowników archiwów państwowych, muzeów, bibliotek, urzędów administracji państwowej, instytucji edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych, odpowiedzialnych za cyfryzację zbiorów archiwalnych. Szkolenia podzielone zostały na bazowe i modułowe według kryterium rozpiętości czasowej, formy i obszarów tematycznych. Prowadzą je pracownicy Narodowego Archiwum Cyfrowego z wieloletnim doświadczeniem w digitalizacji archiwaliów oraz wysoce wykwalifikowani specjaliści z archiwów państwowych.

Szkolenia bazowe obejmują podstawy teoretyczne i praktykę digitalizacji różnego rodzaju materiałów archiwalnych, ze szczególnym naciskiem na zajęcia warsztatowe. W trakcie wykładów wprowadzających uczestnicy zapoznani zostają z zagadnieniami oraz terminologią, które dotyczą zarówno postępowania z dokumentacją archiwalną, jak również poszczególnych etapów procesu digitalizacji. Przeprowadzane w grupach warsztaty wdrażają w procedury digitalizacji oraz samodzielną pracę na sprzęcie dedykowanym cyfryzacji dokumentacji aktowej, mikrofilmów, fotografii oraz nagrań dźwiękowych, posiadanym przez Narodowe Archiwum Cyfrowe. Podczas zajęć praktycznych uczestnicy poznają m.in. czynności wykonywane w ramach profilaktyki konserwatorskiej materiałów archiwalnych, wytyczne dotyczące parametrów kopii wzorcowych skanów, kontroli jakości oraz zarządzania barwą, oprogramowanie komputerowe wykorzystywane na każdym etapie procesu digitalizacji, a także zasady obsługi oraz doboru urządzeń do cyfryzacji.

Zakres tematyczny szkoleń bazowych:

 1. Organizacja procesu digitalizacji;
 2. Przygotowanie materiałów archiwalnych i sprzętu do digitalizacji;
 3. Digitalizacja materiałów aktowych, mikrofilmów, fotografii oraz nagrań dźwiękowych;
 4. Kontrola jakości kopii cyfrowych;
 5. Udostępnienie cyfrowych kopii użytkowych;
 6. Archiwizacja cyfrowych kopii wzorcowych.

Szkolenia modułowe stanowią rozszerzenie poziomu bazowego, przy czym w większym stopniu oparte są na zajęciach teoretycznych. Zakres szkoleń modułowych obejmuje pięć niezależnych bloków tematycznych (modułów), spośród których każdy uczestnik wybiera najbardziej adekwatne pod względem praktyki zawodowej. Zespół zagadnień właściwych dla każdego modułu z jednej strony rozwija i pogłębia wiedzę nabytą podczas szkoleń bazowych, z drugiej zaś obejmuje nowe informacje, które wykraczają poza ściśle praktyczne aspekty procesu digitalizacji. W rezultacie ścieżka edukacyjna zostaje dostosowana do indywidualnych potrzeb uczestników, przy jednocześnie rozbudowanej ofercie dydaktycznej.

Zakres tematyczny szkoleń modułowych:

 1. Zarządzanie projektem digitalizacji;
 2. Finansowanie projektów digitalizacji;
 3. Opracowanie materiałów archiwalnych przed digitalizacją;
 4. Prawne aspekty digitalizacji materiałów archiwalnych;
 5. Infrastruktura digitalizacji.

Informacje praktyczne

Dla kogo przeznaczone są szkolenia?

Szkolenia skierowane są do pracowników archiwów państwowych, instytucji kultury, urzędów administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych, którzy w ramach działalności zawodowej prowadzą digitalizację materiałów archiwalnych.

Gdzie obywają się zajęcia?

Szkolenia bazowe i modułowe organizowane są w siedzibie Narodowego Archiwum Cyfrowego przy ul. Hankiewicza 1 w Warszawie.

Jakie są terminy zajęć?

Zajęcia prowadzone są w weekendy, w godzinach 9:00 – 16:00/17:00. W przypadku szkoleń modułowych udział w wykładach z pojedynczego bloku tematycznego trwa jeden dzień weekendowy. Szczegółowy harmonogram szkoleń opublikowany będzie na stronie internetowej Narodowego Archiwum Cyfrowego w Aktualnościach.

Jak wygląda rekrutacja?

Kwalifikacja uczestników przeprowadzana jest na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym, który kandydaci przesyłają do koordynatora szkoleń na adres podany w ogłoszeniu. Formularz zgłoszeniowy udostępniony będzie na stronie internetowej Narodowego Archiwum Cyfrowego wraz z ogłoszeniem o naborze do kolejnej edycji szkoleń.
Rekrutacja do udziału w szkoleniach modułowych przeprowadzana jest osobno dla każdego bloku tematycznego (modułu).

Wszelkie zapytania dotyczące szkoleń prosimy kierować na adres mailowy: szkolenia@nac.gov.pl