Deklaracja dostępności

Narodowe Archiwum Cyfrowe zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.nac.gov.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2015-05-19. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-05-19.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych ze względu na m.in. niezgodności i wyłączenia wymienione poniżej:

 • nie wszystkie linki prowadzące do dokumentów do pobrania zawierają informację o ich formacie oraz języku. Informacje są stopniowo uzupełniane;
 • na stronie internetowej znajdują się zdjęcia i grafiki, które nie mają poprawnej treści nietekstowej, co może utrudniać ich odbiór. Opisy są stopniowo uzupełniane;
 • brakuje konsekwentnej nawigacji i poprawnego parsowania strony. Te niedogodności i błędy będą sukcesywnie naprawiane;
 • znaczące elementy animowane lub dźwiękowe nie posiadają odpowiednich opisów tekstowych wyjaśniających, co przedstawiają lub czego dotyczą. Opisy są stopniowo uzupełniane.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • treść jest rozróżnialna w zakresie wielkości czcionki i kontrastu na stronie;
 • treść oraz obsługa interfejsu użytkownika jest zrozumiała i czytelna;
 • udostępniono wersję dla użytkowników obsługujących urządzenia mobilne.

Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1). Dlatego też prowadzimy prace nad dostosowaniem witryny w zakresie ulepszenia jej dostępności. Przepraszamy Państwa za wszelkie niedogodności. Planujemy dostosować naszą stronę tak szybko, jak to tylko możliwe.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać większości standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynatorem dostępności jest Piotr Strembski. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: dostepnosc@nac.gov.pl lub telefonicznie: +48 (22) 572 16 16. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą podstronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Narodowe Archiwum Cyfrowe powinno zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Narodowe Archiwum Cyfrowe niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie i wskaże, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Narodowe Archiwum Cyfrowe może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Narodowe Archiwum Cyfrowe, ul. Stefana Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa

 • Budynek, w którym mieści się NAC (administrowany przez Archiwum Akt Nowych), usytuowany jest na niewielkim wzniesieniu powyżej poziomu gruntu. Różnica pomiędzy poziomem ulicy a kondygnacją parterową z głównym wejściem wynosi około 2,5 m. Główne wejście do budynku dla osób odwiedzających jest usytuowane po stronie zachodniej przy ul. Hankiewicza naprzeciw Hal Banacha.
 • Przy próbie dostania się do budynku głównym wejściem osoby z niepełnosprawnościami napotykają na następujące przeszkody architektoniczne: a) schody prowadzące z poziomu ulicy na główny dziedziniec (12 schodków po 13 cm każdy); b) furtkę na szczycie schodów o szerokości ok. 85 cm; c) dziedziniec wyłożony kostką brukową; d) schody z głównego dziedzińca do części parterowej z punktem rejestracji wizyt (posterunek ochrony) – 6 schodków o wysokości ok. 12 cm każdy; e) konstrukcję głównych drzwi – dwuskrzydłowych bez funkcji blokowania, o szerokości skrzydła 80 cm, otwieranych mechanicznie; otwarcie drugiego skrzydła wymaga skorzystania z pomocy obsługi budynku. Nie zastosowano rozwiązań niwelujących bariery architektoniczne, w szczególności budynek nie posiada podjazdów ani ramp dla wózków inwalidzkich.
 • W samym budynku osoby z niepełnosprawnościami napotkają na dalsze utrudnienia architektoniczne. Bezpośrednio za drzwiami głównymi znajduje się wiatrołap i kolejne drzwi skrzydłowe. W czterokondygnacyjnym budynku (suterena, parter i dwa piętra) ruch osobowy odbywa się głównie za pomocą schodów. Wejście na główną klatkę schodową jest ograniczone kratą (szerokość ok. 110 cm) z systemem kontroli dostępu. Na głównej klatce schodowej nie zamontowano urządzeń umożliwiających transport wózków inwalidzkich. Osoba z niepełnosprawnością, która chce dostać się na pierwsze piętro do Czytelni NAC, musi pokonać 23 schodki o wysokości ok. 14 cm każdy.
 • W szybie pomocniczej klatki schodowej funkcjonuje dźwig osobowy. Nie jest on przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami – szyb jest bardzo wąski, konstrukcja kabiny uniemożliwia transport wózków inwalidzkich (szerokość drzwi kabiny: 80 cm, wielkość kabiny – głębokość: 80 cm, szerokość: 120 cm).
 • Dostęp do budynku jest możliwy z przestrzeni wyładunkowej. Od północnej i południowej strony do przestrzeni wyładunkowej prowadzą dwie pochylnie przystosowane do obsługi dostaw. Pochylnie wykonane są z kostki brukowej. Przestrzeń wyładunkowa składa się z rampy przylegającej do budynku magazynowego archiwum. Z przestrzeni wyładunkowej można dostać się do punktu rejestracji użytkowników przejściem technicznym. Do punktu rejestracji prowadzą schody (4 schody na planie lekkiego łuku o wysokości ok 15 cm każdy i szerokości schodka od 14 do 30 cm). Administrator budynku nie zakłada wykorzystania przestrzeni wyładunkowej jako ciągu komunikacyjnego dla użytkowników archiwum. W tej części budynku nie zastosowano żadnych architektonicznych czy technicznych rozwiązań umożliwiających swobodne przemieszczanie się osób z niepełnosprawnościami.
 • Administrator budynku wyznaczył i dostosował w granicach możliwości architektonicznych budynku toaletę z przeznaczeniem dla osób z niepełnosprawnościami. Znajduje się ona na 1 piętrze, przy pomocniczej klatce schodowej. Dostęp do toalety dla osób z niepełnosprawnościami jest ograniczony – brak jest m.in. ciągu komunikacyjnego dostosowanego do osób z niepełnosprawnościami, który prowadziłby od punktu rejestracji do toalety. Samo dostosowanie toalety również nie spełnia wymogów przewidzianych dla pomieszczeń dla osób z niepełnosprawnościami (wysoko zamontowana armatura, włączniki światła, itp.)
 • Budynek nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajlowskim ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online nie została przewidziana. W budynku nie została zainstalowana pętla indukcyjna.