Informacja/ информация

Aktualności

Informacja/ информация

W związku z licznymi prośbami odnośnie wykonania kwerend dotyczących osób zamieszkałych w granicach dawnej Rzeczypospolitej informujemy, że księgi metrykalne z terenów przedwojennej Małopolski Wschodniej i Wołynia, umownie nazywane zabużańskimi, znajdują się w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych
ul. Długa 7, PL 00-263 Warszawa
tel. +48 22 831 54 91 do 93
fax. +48 22 831 16 08
e-mail:sekretariat@agad.gov.pl
Więcej informacji


 

В связи с многочисленными просьбами относительно составления информационных запросов по поводу людей, проживающих на территории бывшей Речи Посполитой сообщаем, что метрические книги довоенной Восточной Малой Польши и Волыня, условно называемые Забужьем, находятся во владении Главного Архива Древних Актов.
Ул. Длуга 7, 00-263 Варшава
тел. +48 22 831 54 91, +48 22 831 54 92, +48 22 831 54 93
факс. +48 22 831 16 08
e-mail:sekretariat@agad.gov.pl
Болееподробноповебсайту