Page 215 - Narcyz Witczak - Witaczyński
P. 215

Narcyz Witczak-Witaczyński i Zofia Iwańska poznali się w 1923 roku, kiedy Zofia pracowała jako kancelistka i maszynistka w Kierownictwie Marynarki Wojennej przy Ministerstwie Spraw Wojskowych. Wcześniej zajmowała podobne stanowisko w Biurze Generalnego Inspektora Wojsk Technicznych przy Wodzu Naczelnym i było to jej pierwsze miejsce pracy po ukończeniu warszawskiego gimnazjum Zofii Matysek. Zofia wyszła
za mąż za Narcyza 14 kwietnia 1923 roku. W 1925 roku urodziła pierwszą córkę Basię (	), a pięć lat później drugą – Krystynę (	). Wszystkie trzy chętnie pozowały Narcyzowi. Zofia miała piękny uśmiech. Pomagała mężowi podczas portretowania kolegów kawalerzystów, trzymając tło
z rozpostartego płótna, towarzyszyła podczas świąt pułkowych i na zawodach hippicznych. Baśka zawadiacko spoglądała w obiektyw. Krysia – niezwykle subtelna, oswojona z aparatem taty – zdawała się go czasem zupełnie nie zauważać. Był jeszcze Cacko – łaciaty, niewielki piesek z jednym uchem postawionym na sztorc.
Narcyz Witczak-Witaczyński and Zofia Iwańska met in 1923, when Zofia was working as a secretary-typist in the Navy headquarters at the Ministry of Military Affairs. Previously, she worked in the Office of the Supreme Commander’s Inspector General for the Corps of Engineers and that was her first job after graduating from the Zofia Matysek High School in Warsaw. Zofia mar- ried Narcyz on April 14th 1923. In 1925 she gave birth to their first daughter Barbara (	) and five years later, their second – Krystyna (	). All three were happy to pose for Narcyz. Zofia had a beautiful smile. She helped her husband while he took portraits of his fellow cavalrymen by holding the background of stretched canvas, and accompanied him on regimental holidays and at riding com- petitions. Little Barbara looks mischievously into the camera lens. Young Krystyna – a very deli- cate flower, accustomed to her father’s camera, sometimes seems to completely ignore it. Then there is Cacko, their small spotted dog with his one ear upturned.
Wycieczka na żniwa – Krysia z Cackiem pod krzakiem, lipiec 1936 r.
Harvest time trip – Krysia and the dog Cacko under a bush, July 1936.
211


   213   214   215   216   217