Poszukujemy pracownika na stanowisko: zastępcy kierownika projektu

Aktualności

Poszukujemy pracownika na stanowisko: zastępcy kierownika projektu

Informujemy, że w związku z rozpoczęciem prac Projektu – „Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA”, współfinansowanego ze środków europejskich

Planujemy zatrudnienie na stanowisko: zastępcy kierownika projektu,

1 etat; umowa na czas określony, czas trwania projektu.

Osoba na tym stanowisku będzie brała czynny udział w pracach związanych prowadzeniem i rozliczaniem Projektu.

 

 Podstawowe zadania to:

 • Koordynacja bieżącej pracy członków zespołu.
 • Wspieranie działania kierownika w zakresie koordynacji współpracy poszczególnych członków zespołu;
 • Wykonywanie prac związanych z prowadzeniem i rozliczaniem projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach POPC;
 • Zastępowanie kierownika w przypadku nieobecności;
 • Prowadzenie ścisłej współpracy z instytucją zarządzającą w zakresie prowadzenia projektu i rozliczania wniosków;
 • Korespondencja ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w realizację Projektu.

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe (potwierdzone kopią dokumentu);
 • Aktualna wiedza z zakresu prowadzenia projektów informatycznych;
 • Doświadczenie w zarządzaniu projektami. Wymagany co najmniej 1 rok doświadczenia;
 • Biegłe posługiwanie się Outlook, PowerPoint, Excel, Word, narzędzi wspomagających prowadzenie projektów;
 • Umiejętność biznesowego, analitycznego myślenia;
 • Umiejętność stosowania oprogramowania do zarządzania projektami;

 

 • Samodzielność kreatywność i inicjatywa, zaangażowanie.

Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość platform: Atlassian Jira, Confluence;
 • Dobra znajomość języka angielskiego (potwierdzenie w aplikacji kopią dokumentu).

 

Aplikacje prosimy składać do dnia 29-08-2018

Adres: Narodowe Archiwum Cyfrowe ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa

Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrzone, decyduje data wpływu do NAC.

Oferty można składać osobiście w siedzibie NAC, pokój 206, ( II piętro), w godzinach 8-16 oraz listownie z dopiskiem

na kopercie „P_ZoSIA_2/2018”.

Wymagane jest złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie http://www.nac.gov.pl/praca

Oświadczenia, a także CV i list motywacyjny, muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

Daty skrajne przy spełnianiu wymogu stażu pracy nie mogą budzić wątpliwości.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z kandydatami, którzy spełniają wymagania formalne (drogą elektroniczną lub telefonicznie).

Przewidujemy przeprowadzenie testu wiedzy i umiejętności, wynik testu decyduje o uczestnictwie w dalszym etapie rekrutacji, tj. rozmowy kwalifikacyjnej.