Projekt POPC „Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA”

Projekt POPC „Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA”

                                                                                                    Obraz1

Informacje ogólne

Nazwa projektu: Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”

Beneficjent projektu: Narodowe Archiwum Cyfrowe

 Okres realizacji projektu: od 2018-07-01 do 2021-06-30

Cele projektu

Celem głównym projektu jest usprawnienie i rozwój istniejącej usługi wewnątrzadministracyjnej (systemu informatycznego ZoSIA) w celu efektywnej realizacji zadań archiwów państwowych, czyli gromadzenia, przechowywania, opracowywania, zabezpieczania i udostępniania materiałów archiwalnych użytkownikom.

Planowane efekty

Modernizacja systemu ma szczególne znaczenie dla sprawnego zarządzania zdigitalizowanymi i opracowanymi zasobami materialnego dziedzictwa. W wypadku tego projektu wdrożenie zaplanowanych e-usług wprowadzających lub rozwijających poszczególne funkcjonalności systemu znacząco wpłynie na korzyści w zakresie funkcjonowania Państwa oraz obywateli.

Wartość projektu

Koszt realizacji projektu: 20 870 137,26 zł
w tym wkład Funduszy Europejskich: 17 662 397,16 zł