Projekt POPC „Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA”

Projekt POPC „Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA”

Informujemy, że projekt „Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA” dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” został zamknięty. Decyzja została podyktowana brakiem możliwości realizacji, w zaplanowanym czasie i budżecie, zakresu projektu (który został określony w wyniku przygotowanej Analizy Biznesowej) przy obecnych warunkach panujących na rynku IT w Polsce.

Jednocześnie informujemy, że 15 listopada br. NAC złożył wniosek o dofinansowanie projektu „Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Oś Priorytetowa w ramach 2. osi POPC Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, typ projektu: „Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C)”.

                                                                                                    Obraz1

Informacje ogólne

Nazwa projektu: Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”

Beneficjent projektu: Narodowe Archiwum Cyfrowe

 Okres realizacji projektu: od 2018-07-01 do 2021-06-30

Cele projektu

Celem głównym projektu jest usprawnienie i rozwój istniejącej usługi wewnątrzadministracyjnej (systemu informatycznego ZoSIA) w celu efektywnej realizacji zadań archiwów państwowych, czyli gromadzenia, przechowywania, opracowywania, zabezpieczania i udostępniania materiałów archiwalnych użytkownikom.

Planowane efekty

Modernizacja systemu ma szczególne znaczenie dla sprawnego zarządzania zdigitalizowanymi i opracowanymi zasobami materialnego dziedzictwa. W wypadku tego projektu wdrożenie zaplanowanych e-usług wprowadzających lub rozwijających poszczególne funkcjonalności systemu znacząco wpłynie na korzyści w zakresie funkcjonowania Państwa oraz obywateli.

Wartość projektu

Koszt realizacji projektu: 20 870 137,26 zł
w tym wkład Funduszy Europejskich: 17 662 397,16 zł